x
logo

Q&A

Q&A

Najczęściej zadawane pytania Mieszkańców

Jakie tereny zostaną objęte inwestycją?

PSE obecnie przygotowują propozycje przebiegów dla kilkuset kilometrów linii napowietrznych, których początek znajduje się w gminie Choczewo. Ze stacji będą wychodziły cztery nowe linie energetyczne – w kierunku SE Żarnowiec w gminie Krokowa, do SE Gdańsk Przyjaźń w gminie Żukowo, do istniejącej linii Grudziądz Węgrowo-Gdańsk Błonia w okolicach Tczewa oraz w kierunku Słupska. Inwestycją zostanie objętych ponad 20 gmin na trasie przebiegu tych linii.

Jak inwestor planuje informować mieszkańców o inwestycji?

Dokładamy wszelkich starań, by realizacja przedsięwzięć o strategicznym znaczeniu dla całego kraju, odbywała się przy jak najmniejszej ingerencji w życie lokalnych społeczności i środowisko. Mieszkańcy terenów objętych inwestycją będą o niej informowani już na wczesnym etapie, w ramach procesu konsultacyjno-informacyjnego i mają prawo wypowiedzenia się na jej temat, w tym m.in. proponowanych przebiegów.

W jaki sposób wyznaczana jest lokalizacja stacji i przebiegi linii?

Prace nad budową morskich farm wiatrowych i inwestycji towarzyszących, takich jak linie NN i stacje elektroenergetyczne, postępują wielotorowo.

Obecnie prowadzone prace skupiają się na określeniu wstępnych możliwych lokalizacji stacji i wytyczeniu korytarzy liniowych, które w najlepszym stopniu uwzględnią zarówno oczekiwania społeczne jak i ograniczenia środowiskowe. Jednocześnie muszą być możliwe do wykonania technicznie.

Propozycje lokalizacji stacji i przebiegu linii zostaną zaprezentowane zarówno mieszkańcom, jak i przedstawicielom władz samorządowych i poddane konsultacjom. 

Kiedy rozpocznie się budowa stacji i linii?

Prąd z morskich farm wiatrowych na Bałtyku popłynie na przełomie 2025-2026 roku. PSE oddadzą w tym czasie stację i pierwszą linię najwyższych napięć. Na przestrzeni kolejnych lat ilość produkowanej na Bałtyku energii elektrycznej będzie stopniowo rosła. Dlatego do roku 2028 powstaną kolejne linie, aby tę moc efektywnie wprowadzić do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Czy stacja elektroenergetyczna i linie NN są bezpieczne?

Infrastruktura elektroenergetyczna jest bezpieczna dla jej sąsiadów – zarówno ludzi, jak i zwierząt. Budowa nowych stacji i linii jest zawsze realizowana zgodnie z surowymi normami wynikającymi z polskiego i europejskiego prawa, w tym normami ochrony środowiska. W trakcie eksploatacji powołane do tego instytucje czuwają nad przestrzeganiem restrykcyjnych poziomów oddziaływania obiektów na otoczenie.

Jakie działania podejmują PSE, aby minimalizować wpływ linii na otoczenie?

PSE realizując inwestycje związane z infrastrukturą elektroenergetyczną dokładają wszelkich starań, aby w jak najmniejszym stopniu oddziaływała ona na środowisko i otoczenie.

Podczas projektowania przebiegu linii ogranicza się jej długość oraz powierzchnię, którą zajmuje, zwłaszcza na terenach wykorzystywanych do celów rolniczych. Inwestor minimalizuje też liczbę miejsc, w których linia zbliża się do budynków mieszkalnych.

Dodatkowo jej przebieg jest planowany tak, aby ograniczyć wycinkę lasu lub innego drzewostanu, a także ingerencję w krajobraz o wyjątkowych walorach widokowych.

W zakresie emisji pola elektromagnetycznego zachowywana jest odpowiednia wysokość zawieszenia przewodów nad ziemią, co pozwala minimalizować oddziaływanie. 

Natomiast aby zmniejszyć szum generowany przez linie stosuje się nowoczesne przewody „wiązkowe” oraz izolatory, dzięki którym montowane linie hałasują zdecydowanie mniej, niż te stosowane w minionych latach.

Jakie ograniczenia wynikają z powstania nowej linii?

Ograniczenia dotyczą wyłącznie obszaru „pasa technologicznego”, o szerokości 70 metrów wzdłuż całej linii (2 x 35 metrów od osi linii). W obrębie pasa nie można budować budynków mieszkalnych, ani sadzić drzew o docelowej wysokości powyżej 3 metrów. Jednak poza granicą pasa nie ma żadnych ograniczeń w użytkowaniu nieruchomości, a jej przeznaczenie, np. rolnicze nie ulega zmianie.

Co to jest służebność przesyłu?

Służebność przesyłu to regulacja [prawo, dokładnie ograniczone prawo rzeczowe]. Określa zakres, w jakim przedsiębiorca przesyłowy – czyli w tym wypadku PSE – może korzystać z cudzej nieruchomości, na której posadowione są jego urządzenia przesyłowe – wszelkie konstrukcje i instalacje tworzące linie elektroenergetyczne. Umowa o ustanowienie służebności przesyłu stanowi, że właściciel zgadza się na posadowienie na jego nieruchomości określonych instalacji PSE i umożliwi do nich dostęp w celu wykonania prac konserwacyjnych, napraw i modernizacji. W zamian właścicielowi nieruchomości przysługuje określone wynagrodzenie.

Czy po ustanowieniu służebności przesyłu i wybudowaniu linii inwestor staje się właścicielem gruntu w pasie technologicznym?

Po ustanowieniu służebności przesyłu i wybudowaniu linii właściciel gruntu nie zmienia się. Dzięki służebności przesyłu PSE uzyska jedynie ograniczone prawo do korzystania z gruntów pod linią w związku z jej budową i eksploatacją. Służebność przesyłu ustanawiana jest w formie aktu notarialnego i nie ma nic wspólnego z przeniesieniem własności, co potwierdzi każdy notariusz.

W jakiej odległości od siebie buduje się słupy i jaka jest ich wysokość?

Standardowo rozpiętości przęseł pomiędzy słupami linii 400 kV wynosi około 350 – 450 metrów, w zależności od ukształtowania terenu. Może się zdarzyć, że odległości między słupami będą na różnych odcinkach większe lub mniejsze. Wysokość również może być różna – zwykle jest to od 55 do 75 metrów. Wyjątkiem są konstrukcje nadleśne, które mogą być wyższe, aby wynieść linię nad korony drzew. Stosuje się je, żeby ograniczyć wycinkę lasu.

Czy linie wychodzące ze stacji można poprowadzić pod ziemią?

Linie elektroenergetyczne najwyższych napięć o napięciu 400 kV buduje się pod ziemią niezwykle rzadko i tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Po pierwsze linia prowadzona pod ziemią ma swoje ograniczenia techniczne. Sprawność linii kablowej 400 kV prądu przemiennego jest bardzo niska, a każdy kolejny kilometr obniża jej efektywność. Dalego najdłuższe linie tego typu na terenie Europy mają zaledwie ok. 19 km w centrum Londynu, 12 km w Danii i Austrii (Wiedeń), 9 km na granicy Włoch i Szwajcarii (ze względu na przebieg przez Alpy) oraz 8 km w Niemczech w centrum Berlina.

Po drugie, linie kablowe buduje się tylko tam, gdzie po prostu nie ma żadnej alternatywy – czyli w centrach ogromnych miast (Londyn, Berlin, Tokio) czy też w skrajnie trudnych warunkach.

Po trzecie, kabel 400 kV zazwyczaj zakopywany jest  w ziemi. Wszelkie prace eksploatacyjne czy naprawy w sytuacji awarii są więc znacznie trudniejsze niż w przypadku linii napowietrznych. Zlokalizowanie i naprawa awarii w przypadku linii kablowej może zająć kilka dni a nawet tygodni, w przypadku tradycyjnej konstrukcji kilka do kilkunastu godzin. Należy przy tym pamiętać, że linia 400 kV to autostrada elektroenergetyczna, której nie powinno się wyłączać i która musi być dostępna do szybkiej diagnostyki przez służby techniczne.

 

Jakie są plany inwestora w zakresie wsparcia gmin?

PSE realizując inwestycje związane z rozwojem sieci elektroenergetycznych stają się częścią lokalnych społeczności, zwłaszcza w miejscowościach, gdzie instalacje będą użytkowane przez kolejne dziesięciolecia. Dlatego inwestor, wspólnie z gminą, będzie poszukiwał i wspierał inicjatywy, których realizacja przyniesie korzyści mieszkańcom. Zwykle są to projekty służące ochronie zdrowia, rozwojowi infrastruktury we wspólnej przestrzeni gminnej, z obszaru edukacji i sportu oraz ochrony środowiska. Wparcie lokalnych inicjatyw odbywa się poprzez program WzMOCnij swoje otoczenie. Informacje o możliwości pozyskania środków są opisane na stronie programu wzmocnijotoczenie.pl

Ponadto PSE wspierają lokalne społeczności m.in. poprzez odprowadzanie podatku od nieruchomości w wysokości do 2% wartości inwestycji na obszarze gminy. Otrzymane środki gminy przeznaczają na inicjatywy związane z poprawą jakości życia swoich mieszkańców.