x
logo

Konsultacje społeczne

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Na finalny kształt inwestycji, a szczególnie lokalizację linii przesyłowych i stacji, kluczowy wpływ będą miały badania środowiskowe oraz konsultacje ze wszystkimi interesariuszami przedsięwzięcia. Zostaną one przeprowadzone w następujących etapach:

Etap I 

Inwentaryzacja uwarunkowań terenowych i społecznych
Inwestor rozpoczyna prace nad projektem od zbadania lokalnych uwarunkowań środowiskowych i społecznych, a także wszystkich czynników, które mogą wpłynąć na inwestycję, np. istniejącej infrastruktury energetycznej i drogowej, zagospodarowania przestrzennego gmin itp.

W ten sposób gromadzone są dane niezbędne do opracowania koncepcji i zaprojektowania tras linii oraz lokalizacji nowych stacji elektroenergetycznych.

Etap II

Spotkania informacyjno-konsultacyjne z władzami samorządowymi
Kolejnym etapem prac jest współpraca z lokalnymi władzami reprezentującymi społeczności lokalne, tj. wójtami, radami gmin i sołtysami. Inwestor przedstawia proponowane koncepcje tras i uzgadnia je z planami rozwojowymi gmin oraz planami zagospodarowania przestrzennego.

Etap III 

Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami gmin położonych na trasie projektowanych linii i innymi interesariuszami
Zwieńczeniem działań informacyjno-konsultacyjnych są spotkania z mieszkańcami, podczas których Inwestor omawia planowany proces inwestycyjny, prezentuje proponowane przebiegi linii oraz zbiera uwagi i sugestie wszystkich zainteresowanych. Specjaliści z różnych dziedzin związanych z realizacją projektu odpowiadają na wszelkie pojawiające się pytania i wątpliwości.

Po zakończeniu procesu konsultacyjnego inwestor, w oparciu o zgromadzoną wiedzę o uwarunkowaniach i oczekiwaniach interesariuszy, opracowuje optymalny przebieg linii. Na tej podstawie rozpocznie rokowania z właścicielami nieruchomości położonych na ustalonej trasie.