x
logo

Współpraca z właścicielami

Współpraca z właścicielami nieruchomości na trasie linii

 

Przedstawiciele PSE będą sukcesywnie kontaktować się z właścicielami nieruchomości na planowanym przebiegu linii elektroenergetycznej i rozmawiać o warunkach jej budowy. Przedstawią właścicielom działek propozycję wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Czym jest służebność przesyłu?

To instrument prawny służący do regulowania relacji pomiędzy firmami zajmującymi się przesyłem energii elektrycznej (lub gazu), a właścicielem nieruchomości, na której przedsiębiorstwo zamierza wybudować infrastrukturę przesyłową. Służebność przesyłu nie wiąże się ze zmianą właściciela działki. Przepisy o służebności przesyłu mówią natomiast jasno, co firma, która korzysta z prywatnej nieruchomości, może na niej robić, a czego robić jej nie wolno. W praktyce służebność określa, jaką linię można na działce wybudować i zapewnia firmie prawo dostępu do tej części działki, gdzie linia się znajduje. Zezwala także na prowadzenie prac eksploatacyjno-remontowych. Z tytułu ustanowienia służebności przesyłu wypłacane jest jednorazowo wynagrodzenie dla właściciela nieruchomości. Umowa służebności zawierana jest w formie aktu notarialnego i musi zostać wpisana do księgi wieczystej nieruchomości.

Jak szacuje się wartość wynagrodzenia za służebność przesyłu?

Dla każdej nieruchomości położonej na trasie linii (pasa technologicznego) zostaje sporządzony operat szacunkowy. Jest to wycena, wykonana przez niezależnego rzeczoznawcę, która stanowi podstawę do określenia wysokości wynagrodzenia, jakie oferowane będzie właścicielowi.

Komu i za co przysługuje wynagrodzenie?

Do wynagrodzenia uprawnieni są wszyscy właściciele, przez których działki przechodzić będzie pas technologiczny. Wysokość kwoty zależna będzie od powierzchni działki objętej tym pasem, rodzaju działki i klasy gruntu. Duże znaczenie ma także to, czy na danej nieruchomości będzie zlokalizowany słup czy tylko przewody.

Kiedy inwestor będzie prowadził rokowania z właścicielami nieruchomości?

Pierwsze rozmowy z właścicielami nieruchomości na temat pozyskania służebności przesyłu rozpoczną się w 2022 roku. Wówczas przedstawiciele inwestora będą kontaktowali się z właścicielami, których nieruchomości znajdą się w pasie technologicznym inwestycji realizowanych w pierwszej kolejności. Wraz z rozpoczynaniem kolejnych inwestycji inwestor skontaktuje się z właścicielami nieruchomości, przez które będą przebiegać.

Czy wynagrodzenia obejmą szkody związane z budową linii?

Wynagrodzenie za służebność przesyłu jest czymś innym niż rekompensata za ewentualne szkody. Rekompensaty za możliwe straty powstałe podczas budowy i eksploatacji linii będą regulowane osobno. Nie da się ich wycenić dziś, bo nie wiadomo, kiedy dokładnie rozpocznie się budowa, czy pola będą wtedy obsiane (i wówczas rekompensaty będą wyższe), czy może będzie już po zbiorach i wówczas wykonawca będzie musiał jedynie zapłacić za rekultywację terenu.

Kto jest właścicielem gruntu w pasie technologicznym?

Prawo własności gruntu pozostaje w rękach właściciela. Dzięki służebności przesyłu właściciel linii – PSE – uzyskuje jedynie ograniczone prawo do korzystania z gruntów pod linią w związku z jej budową i późniejszą eksploatacją lub modernizacją. Służebność przesyłu ustanawiana jest w formie aktu notarialnego, ale nie ma to nic wspólnego z przeniesieniem własności.